Trulicity® (dulaglutid)


Trulicity logo

Indikationer1
Trulicity är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

 • som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer.
 • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.
three icon image

Ladda ned patientmaterial för Trulicity


Här kan du ladda ned hela patientbroschyren som en pdf. Du kan även ladda ned ett kortare informationsblad om Trulicity för dina patienter.

Patientbroschyr

Trulicity Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Trulicity.

Ladda ned

Informationsblad

Trulicity informationsblad

Information för dina patienter om Trulicity, sammanställd på en sida.

Ladda ned

Trulicity ger en betydelsefull sänkning av HbA1c och vikt*


Trulicity förbättrar den glykemiska kontrollen genom att ge en kvarstående minskning av glukosvärdet både vid fasta samt före och efter måltid hos patienter med typ 2-diabetes.1

HbA1c
Weight

Trulicity är första och enda GLP-1 agonist som visat primär- och sekundärprevention av hjärtkärlhändelser.1,2**

De flesta personer med typ 2-diabetes har en hög till mycket hög risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom och förtida död.3 Trulicity visar i den kardiovaskulära utfallsstudien REWIND, en minskad risk** för kardiovaskulära händelser (MACE-3) både hos patienter med och utan etablerad hjärtkärlsjukdom.1

Biverkningar i mag-tarmkanalen1

De vanligaste rapporterade biverkningarna för Trulicity är från mag- och tarmkanalen och är likvärdiga för samtliga doser.
Se nedan tabell som visar behandlingsavbrott samt andel patienter med gastrointestinala biverkningar i den kliniska prövningen AWARD-11, där dosen höjdes var 4:e vecka.

Likvärdig biverkningsprofil för samtliga doser

Dosering och administrering


Trulicity tas en gång i veckan och kommer i en injektionsklar penna. Varje penna innehåller en veckodos av Trulicity och är endast för engångsbruk. Trulicity finns i 4 doser: 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg och 4,5 mg.1,4

Dosering monoterapi1

Den rekommenderade dosen är 0,75 mg en gång per vecka.

Dosering tilläggsbehandling1

Den rekommenderade dosen är 1,5 mg en gång per vecka. För potentiellt sårbara populationer kan 0,75 mg en gång per vecka övervägas som startdos.

För förbättrad glykemisk kontroll

 • kan 1,5 mg-dosen ökas efter minst 4 veckor till 3 mg en gång per vecka.
 • kan 3 mg-dosen ökas efter minst 4 veckor till 4,5 mg en gång per vecka.

Maximal dos är 4,5 mg en gång per vecka

I en användarstudie för injektionsnaiva patienter (n=211), tyckte 99 % av patienterna att den förfyllda, injektionsklara pennan var enkel att använda.5

four pens image

Trulicity demonstrationsvideo


Om patienten missar att ta en dos1


Det ska alltid vara minst 3 hela dygn (72 timmar) mellan doserna. Vid missad dos ska dosen tas så snart som möjligt om det är minst 3 dygn kvar till nästa dos. Om det är mindre än 3 dygn kvar till nästa dos ska patienten hoppa över den glömda dosen.

Om patienten missar att ta en dos av Trulicity

Särskilda patientpopulationer1


Patienter med nedsatt njurfunktion

 • Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med mild, måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion (eGFR <90 till ≥15 ml/min/1,73m2).
 • Klinisk erfarenhet från patienter med njursjukdom i slutstadiet (<15 ml/min/1,73m2) är mycket begränsad, därför kan Trulicity inte rekommenderas för denna population.
eGFR ≥ (ml/min)

Patienter med nedsatt leverfunktion

 • Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre patienter (>65 år)

 • Ingen dosjustering är nödvändig baserat på ålder.

Pediatrisk population

 • Säkerhet och effekt för dulaglutid för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Trulicity (dulaglutid), Diabetesmedel, blodglukossänkande medel, exkl. Insuliner, ATC-kod: A10BJ05,
0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, Receptbelagt läkemedel (Rx)
Indikationer: (Förmån) Trulicity är avsett för behandling av patienter som är 10 år eller äldre med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

 • som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer.
 • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varning och försiktighet: Dulaglutid ska inte användas av patienter med typ 1-diabetes mellitus eller för behandling av diabetesketoacidos. Dulaglutid är inte en ersättning för insulin. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin.
Dehydrering, som ibland leder till akut njursvikt eller försämrad nedsatt njurfunktion, har rapporterats hos patienter som behandlats med dulaglutidbör informeras om den potentiella risken för dehydrering, särskilt i samband med gastrointestinala biverkningar och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskeförlust.
Dulaglutid har inte studerats hos patienter med allvarlig gastrointestinal sjukdom, däribland allvarlig gastropares, och rekommenderas därför inte till dessa patienter.
Användning av GLP-1-receptoragonister har satts i samband med risk att utveckla akut pankreatit.
Patienterna ska informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänkts ska behandlingen med dulaglutid avbrytas och inte återinsättas om pankreatit bekräftas.
Patienter som får dulaglutid i kombination med en sulfonureid eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken för hypoglykemi kan minskas genom att dosen av sulfonureid eller insulin sänks.
Fertilitet, graviditet och amning: Dulaglutid ska inte användas under graviditet eller amning.
Datum för översyn av produktresumén: 2023-03-06
För ytterligare information och priser se www.fass.se
(F)
Begränsningar av subvention: Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.
Subventioneras endast för patienter som inte behandlas i kombination med basinsulin.
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


*Trulicity® är inte indicerat för behandling av övervikt och viktnedgång var ett sekundärt effektmått i studien.

**Dulaglutid jämfört med placebo (3P-MACE), p= 0,026.

Referenser:

 1. Trulicity (dulaglutid) produktresumé
 2. Gerstein et al. Lancet 2019; 394: 121–30.
 3. Nationella Diabetesregistret, Årsrapport 2018.
 4. Trulicity bipacksedel
 5. Matfin G, Van Brunt K, Zimmermann A.G, et.al. J Diabetes Sci Technol 1-9; April, 2015


PP-DG-SE-0209 | April 2023