Humalog® Mix25 och Humalog® Mix50 (insulin lispro, insulin lispro protamin)


Humalog 25 KwikPen logo
Humalog 50 KwikPen logo

Humalog Mix25 och Humalog Mix50 är mixinsulin som består av en kombination av snabbverkande måltidsinsulin och medellångverkande basinsulin. Denna kombination gör att du får effekt både på fasteblodsockret och på blodsockertopparna efter en måltid.1,2

Humalog Mix25 består av 25 % snabbverkande måltidsinsulin och 75 % medellångverkande basinsulin.

Indikation Humalog Mix25: Humalog Mix25 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.

Humalog Mix50 består av 50 % snabbverkande måltidsinsulin och 50 % medellångverkande basinsulin.1

Indikation Humalog Mix50: Humalog Mix50 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.2

Ladda ned patientmaterial om Humalog Mix25 och Humalog Mix50


Här kan du ladda ned ett informationsblad om Humalog Mix25 respektive Humalog Mix50 till dina patienter

Informationsblad

Humalog Mix 25 informationsblad

Information för dina patienter om Humalog Mix25, sammanställd på en sida.

Ladda ned

Informationsblad

Humalog Mix 50 informationsblad

Information för dina patienter om Humalog Mix50, sammanställd på en sida.

Ladda ned

Effektprofil


Humalog Mix25 och Humalog Mix50 är mixinsulin som består av en kombination av snabbverkande måltidsinsulin och medellångverkande basinsulin med snabbt insättande effekt (ca 15 min) och medellång effekt (ca 15 timmar). Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1,2

Effektkurva för Humalog Mix25

Humalog® Mix25
25 % direktverkande och
75 % medellångverkande insulin

Effektkurvan för Humalog Mix25/50

Humalog® Mix50™
50 % direktverkande och
50 % medellångverkande insulin

Anpassad efter produktresumén för Humalog Mix25 respektive Humalog Mix50.

Dosering och administrering


Humalog Mix25 och Humalog Mix50 injiceras i samband med måltid och kan doseras till en eller flera måltider utifrån behov. De kan administreras strax före måltid, eller vid behov strax efter måltid. Doseringen är individuell och bestäms av läkaren.1,2

Humalog Mix25 finns tillgängligt i förfylld penna, ampull (för flergångspenna) samt flaska. Humalog Mix50 finns tillgängligt i förfylld penna och ampull (för flergångpenna). Lillys flergångspenna HumaPen Savvio™ finns i färgerna röd och grafit.

Möjlig tidpunkt för administrering av Humalog Mix25

Exempel på möjlig tidpunkt för dosering av Humalog Mix25.

Möjlig tidpunkt för administrering av Humalog Mix50

Exempel på möjlig tidpunkt för dosering av Humalog Mix50.

Förpackningar och varunummer

KwikPen Förfylld penna varunummer
Insulin-ampull 3 ml (5st) varunummer
Flaska 10 ml varunummer
Humalog Mix25 KwikPen Förfylld penna varunummer: 15 65 17 Insulin-ampull 3 ml (5st) varunummer: 38 08 81 Flaska 10 ml varunummer: 38 09 64
Humalog Mix50 KwikPen Förfylld penna varunummer: 15 64 95 Insulin-ampull 3 ml (5st) varunummer: 38 01 47 Flaska 10 ml varunummer:
Humalog Pen
Humalog Pen

Särskilda patientpopulationer1,2


Nedsatt njurfunktion: Minskat insulinbehov kan föreligga vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion: Vid försämrad leverfunktion kan minskat insulinbehov föreligga beroende på nedsatt förmåga till glukoneogenes och minskad nedbrytning av insulin. Hos patienter med kronisk leverskada kan emellertid en ökning av insulinresistensen medföra ett ökat insulinbehov.

Pediatrisk population: Att ge Humalog Mix 25 eller Humalog Mix 50 till barn under 12 år skall övervägas endast ifall man förväntar sig en fördel jämfört med lösligt insulin.


Humalog® Mix 25 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension (insulin lispro)
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna (KwikPen)

ATC-kod: A10AD04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, medellång- eller långverkande i kombination med snabbverkande.
Indikationer: Humalog Mix 25 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.
Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Varningar och försiktighet: För att undvika medicineringsfel ska patienter instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika att av misstag blanda ihop med andra insulinläkemedel.
Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
Patienterna måste visuellt verifiera de inställda enheterna på dosräknaren i pennan. Därför måste patienter som injicerar själv kunna läsa av dosen på pennan. Patienter som är blinda eller synskadade måste ha hjälp av en annan person med god syn och har fått träning i att använda pennan.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin lispro kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-09-03
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

Humalog® Mix 50 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension (insulin lispro)
Cylinderampull, förfylld injektionspenna (KwikPen)

ATC-kod: A10AD04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, medellång- eller långverkande i kombination med snabbverkande.
Indikationer: Humalog Mix 50 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.
Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Varningar och försiktighet: För att undvika medicineringsfel ska patienter instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika av misstag blanda ihop andra insulinläkemedel.
Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
Patienterna måste visuellt verifiera de inställda enheterna på dosräknaren i pennan. Därför måste patienter som injicerar själv kunna läsa av dosen på pennan. Patienter som är blinda eller synskadade måste ha hjälp av en annan person som har god syn och har fått träning i att använda pennan.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin lispro kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-09-03
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Produktresumé Humalog Mix25
  2. Produktresumé Humalog Mix50


PP-HI-SE-0210 September 2022