Humalog® 100 E/ml (insulin lispro)


Humalog logo

Humalog är ett snabbverkande måltidsinsulin som injiceras i samband med måltid. Humalog tas strax före måltid eller vid behov strax efter måltid.1

Indikation:
För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.1

Ladda ned patientmaterial för Humalog


Här kan du ladda ned hela patientbroschyren som en pdf eller ett kortare informationsblad om Humalog till dina patienter

Patientbroschyr

Humalog 100 Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Humalog 100 E/ml.

Ladda ned

Informationsblad

Humalog 100  informationsblad

Information för dina patienter om Humalog 100 E/ml, sammanställd på en sida.

Ladda ned
Effektkurvan för Humalog

Anpassad efter Humalog produktresumé.

Effektprofil


Humalog (insulin lispro) är ett snabbverkande måltidsinsulin med en snabbt insättande effekt (ca 15 min) och en kort verkningstid på mellan 2–5 timmar. Den snabbt insättande effekten gör att en Humalog-injektion (eller vid administrering via kontinuerlig subkutan infusion, en Humalog-bolus) kan ges i mycket nära anslutning till en måltid. Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1

Dosering och administrering


Humalog injiceras i samband med måltid och kan doseras till en eller flera måltider utifrån behov. Humalog kan ges strax före måltid, eller vid behov strax efter måltid. Doseringen är individuell och bestäms av läkaren.1

Möjlig tidpunkt för administrering av Humalog 100 E/ml KwikPen

Humalog 100 E/ml finns tillgängligt i förfyllda pennan KwikPen som doserar hela enheter, Humalog Junior KwikPen som doserar halva enheter samt i flaska eller ampull för flergångspennan Savvio™ som finns i färgerna röd, grafit, grön och rosa.

Förpackning Humalog 100 E/ml
Varunumner
Humalog Junior KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 48 42 24
Humalog KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 15 65 06
Humalog cylinderampull (5 x 3 ml) Varunumner: 43 30 86
Humalog injektionsflaska (10 ml) Varunumner: 03 10 88

Humalog KwikPen demonstrationsvideo


Särskilda patientpopulationer1


Nedsatt njurfunktion: Minskat insulinbehov kan föreligga vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion: Vid försämrad leverfunktion kan minskat insulinbehov föreligga beroende på nedsatt förmåga till glukoneogenes och minskad nedbrytning av insulin. Hos patienter med kronisk leverskada kan emellertid en ökning av insulinresistensen medföra ett ökat insulinbehov.

Pediatrisk population: Humalog kan användas till ungdomar och barn.


Humalog® 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro)
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna KwikPen, förfylld injektionspenna Junior KwikPen

ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, snabbverkande.
Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.
Dosering:

  • Humalog 100 enheter/ml KwikPen ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet i varje injektion.
  • Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enhet i varje injektion.
Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till penna med andra doseringssteg.
Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Varningar och försiktighet: Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
För att undvika medicineringsfel ska patienter instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika av misstag blanda ihop andra insulinläkemedel.
Patienterna måste visuellt verifiera de inställda enheterna på dosräknaren i pennan. Därför måste patienter som injicerar själv kunna läsa av dosen på pennan. Patienter som är blinda eller synskadade måste ha hjälp av en annan person som har god syn och har fått träning i att använda pennan.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin lispro kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-09-03
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Humalog 100E/ml produktresumé


PP-HI-SE-0211 | September 2022