Humulin NPH® (suspension humant insulin)


Humulin NPH logo

Humulin NPH är ett medellångverkande basinsulin som framförallt ges för att sänka fasteblodsockret.

Indikation: För behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av glukoshomeostas.1

Ladda ned patientmaterial för Humulin NPH


Här kan du ladda ned patientbroschyren som pdf. Du kan även ladda ned ett kortare informationsblad om Humulin NPH för dina patienter.

Patientbroschyr

Humulin NPH Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Humulin NPH.

Ladda ned

Informationsblad

Humulin NPH Patientbroschyr

Information för dina patienter om Humulin NPH, sammanställd på en sida.

Ladda ned
Effektkurvan för Humulin NPH

Anpassad från Humulin NPH produktresumé.

Effektprofil


Humulin NPH är ett medellångverkande basinsulin med relativt snabbt insättande effekt (ca 30–60 min). Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1

Dosering och administrering


Doseringen av Humulin NPH är individuell och bestäms av läkaren.1 Det är vanligt att Humulin NPH, som ett medellångverkande basinsulin tas till kvällen, men ibland delas dosen upp och tas morgon och kväll.

Möjlig tidpunkt för administrering av Humulin NPH

Humulin NPH finns tillgängligt både i förfyllda insulinpennan KwikPen®, ampull (för flergångspenna) samt i flaska. Flergångspennan Savvio™ för Lillys insuliner finns i färgerna röd och grafit.

Förpackningar och varunummer

Förpackning
Varunumner
Humulin NPH KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 53 23 90
Humulin NPH ampull (5 x 3 ml) Varunumner: 37 42 64
Humulin NPH flaska (10 ml) Varunumner: 40 10 26
Humulin Pen

Humulin® NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension (humant insulin)
Cylinderampull, injektionsflaska, KwikPen

ATC-kod: A10AC01. Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande, insulin (humant).
Indikationer: För behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av glukoshomeostas.
Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne såvida de inte ges till patienter som genomgår desensibilisering.
Under inga omständigheter får Humulinberedningar, förutom Humulin Regular, ges intravenöst.
Varningar och försiktighet: Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
För att undvika medicineringsfel med Humulin NPH och andra insuliner måste patienterna alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion.
Fertilitet, graviditet och amning: Humant insulin kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-08-26
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Humulin NPH produktresumé


PP-HM-SE-0010 | Augusti 2023