Humalog® Junior KwikPen® 100 E/ml (insulin lispro)


Humalog Junior KwikPen logo

Humalog är ett snabbverkande måltidsinsulin som injiceras i samband med måltid. Humalog tas strax före måltid eller vid behov strax efter måltid.1

Indikation:1 För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas.
För initial stabilisering av diabetes mellitus.

Humalog Junior KwikPen är den första förfyllda insulinpennan som doserar halva enheter.1

Junior KwikPen är lämplig för patienter som har nytta av att kunna göra finare insulindosjusteringar.1

Humalog pen
Graphic of a list

Färre steg att instruera och lära sig.2,3,*

Graphic of a hand using a pen

Ett beprövat insulin i en välbekant penna.6,7

Graphic of a feather

Lättare och kortare jämfört med andra 0,5-enheterspennor.4,5

Graphic of a pen

Doserar i halva enhetssteg från 0,5-30 enheter1

Ladda ned patientmaterial för Humalog Junior KwikPen


Här kan du ladda ned patientbroschyren för barn respektive vuxen för Humalog Junior KwikPen.

Patientbroschyr för barn

Humalog Junior Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Humalog Junior KwikPen.

Ladda ned

Patientbroschyr vuxen

Humalog Junior Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Humalog Junior KwikPen.

Ladda ned
Effektkurvan för Humalog

Anpassad efter Humalog Junior KwikPen produktresumé.

Effektprofil


Humalog (insulin lispro) är ett snabbverkande måltidsinsulin med en snabbt insättande effekt (ca 15 min) och en kort verkningstid på mellan 2–5 timmar. Den snabbt insättande effekten gör att en Humalog-injektion (eller vid administrering via kontinuerlig subkutan infusion, en Humalog-bolus) kan ges i mycket nära anslutning till en måltid. Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1

Dosering och administrering


Humalog Junior KwikPen injiceras i samband med måltid och tas strax före måltid, eller vid behov strax efter måltid. Med Humalog Junior KwikPen kan du dosera måltidsinsulin i halva enheter. De halva enhetsstegen är märkta med streck mellan siffrorna. Du kan dosera från 0,5-30 enheter i en injektion.1,2

Möjlig tidpunkt för administrering av Humalog Junior KwikPen

Humalog 100 enheter/ml finns även tillgängligt i förfyllda pennan KwikPen® som doserar hela enheter samt i flaska eller ampull för flergångspennan Savvio™ som finns i färgerna röd, grafit, grön och rosa.

Förpackningar och varunummer

Förpackning Humalog 100 enheter/ml
Varunumner
Humalog Junior KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 48 42 24
Humalog KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 15 65 06
Humalog cylinderampull (5 x 3 ml) Varunumner: 43 30 86
Humalog injektionsflaska (10 ml) Varunumner: 03 10 88

Humalog Junior KwikPen demonstrationsvideo


Särskilda patientpopulationer1


Nedsatt njurfunktion: Minskat insulinbehov kan föreligga vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion: Vid försämrad leverfunktion kan minskat insulinbehov föreligga beroende på nedsatt förmåga till glukoneogenes och minskad nedbrytning av insulin. Hos patienter med kronisk leverskada kan emellertid en ökning av insulinresistensen medföra ett ökat insulinbehov.

Pediatrisk population: Humalog kan användas till ungdomar och barn.


Humalog® 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro)
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna KwikPen, förfylld injektionspenna Junior KwikPen

ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, snabbverkande.
Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.
Dosering:

  • Humalog 100 enheter/ml KwikPen ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet i varje injektion.
  • Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enhet i varje injektion.
Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till penna med andra doseringssteg.
Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Varningar och försiktighet: Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
För att undvika medicineringsfel ska patienter instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika av misstag blanda ihop andra insulinläkemedel.
Patienterna måste visuellt verifiera de inställda enheterna på dosräknaren i pennan. Därför måste patienter som injicerar själv kunna läsa av dosen på pennan. Patienter som är blinda eller synskadade måste ha hjälp av en annan person som har god syn och har fått träning i att använda pennan.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin lispro kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-09-03
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Humalog Junior KwikPen Produktresumé
  2. Humalog Junior KwikPen bipacksedel
  3. HumanPen Luxura HD bruksanvisning
  4. Assessment of Humalog KwikPen Junior, Luxura HD, Novo Nordisk NovoPen Echo® and Sanofi JuniorStar™ Pens, Data on file Eli Lilly 2017
  5. Klonoff D et al. ATTD 2015. A-101. Poster 230. Functional characterization of four different half-unit reusable insulin pens. Diabetes Technol Ther. 2015;17(S1):230.
  6. Humalog KwikPen Produktresumé
  7. Kaiserman K, et al. Pediatr Diabetes.2017;18(2):81-94.7


PP-HI-SE-0209 | September 2022