Abasaglar® 100 enheter/ml (insulin glargin) - ett långverkande basinsulin1


Abasaglar Logo

Abasaglar är ett långverkande basinsulin som framförallt ges för att sänka blodsockret mellan måltiderna och under natten.1

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.1

Ladda ned patientmaterial för Abasaglar


Här kan du ladda ned hela patientbroschyren som en pdf eller ett informationsblad om Abasaglar för dina patienter.

Patientbroschyr

Abasaglar patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Abasagalar.

Ladda ned

Informationsblad

Abasaglar informationsblad

Information för dina patienter om Abasaglar, sammanställd på en sida.

Ladda ned

Abasaglar, en biosimilar till Lantus® (insulin glargin)2


Absaglar är en biosimilar till Lantus med likvärdig effekt, säkerhet och dosering.

Abasaglar är en biosimilar till Lantus och har samma indikation. Studier har visat att det inte finns några kliniskt betydelsefulla skillnader mellan Abasaglar och Lantus i effekt eller säkerhet, inklusive hypoglykemier, viktförändring och immunogenicitet.2,3

Effektkurvan för Abasaglar

Anpassad från Abasaglar produktresumé.

Effektprofil


Abasaglar är ett långverkande basinsulin med effekt över i stort sett hela dygnet. Tid-effektkurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1

Abasaglar är en biosimilar till Lantus och studier har visat att det inte finns några kliniskt betydelsefulla skillnader mellan Abasaglar och Lantus i effekt eller säkerhet, inklusive hypoglykemier, viktförändring och immunogenicitet.2,3

Dosering och administrering


Abasaglar ska administreras en gång om dagen och kan ges vid valfri tidpunkt. Det ska dock ges vid samma tidpunkt varje dag. Dosregimen för Abasaglar (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. Hos patienter med typ 2-diabetes kan Abasaglar även ges tillsammans med ett peroralt antidiabetikum.1

Möjlig tidpunkt för administrering av Abasaglar

Abasaglar finns tillgängligt både i förfyllda insulinpennan KwikPen® och i ampull för flergångspennan Savvio™ som finns i färgerna röd och grafit.

Förpackning
Varunumner
Abasaglar KwikPen (5 x 3 ml) Varunumner: 44 80 60
Abasaglar KwikPen (10 x 3 ml) Varunumner: 45 19 91
Abasaglar ampull (5 x 3 ml) Varunumner: 13 84 21

Abasaglar KwikPen demonstrationsvideo


Särskilda patientpopulationer1


Äldre patienter (≥65 år): Hos äldre kan progressiv försämring av njurfunktionen leda till ett stadigt minskat behov av insulin.

Nedsatt njurfunktion: Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan insulinbehovet vara nedsatt på grund av minskad insulinmetabolism.

Nedsatt leverfunktion: Hos patienter med nedsatt leverfunktion kan insulinbehovet vara nedsatt till följd av minskad kapacitet för glukoneogenes och minskad insulinmetabolism.

Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för insulin glargin för ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre har fastställts.


ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin glargin)
Cylinderampull, förfylld injektionspenna (KwikPen)

ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.
Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs.
Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras.
Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kan förekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.
Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
För att undvika medicineringsfel med ABASAGLAR och andra insuliner måste patienterna alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin glargin kan övervägas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-07-23
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, (F)
Begränsningar av subvention: Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Abasaglar produktresumé, www.fass.se
  2. Abasaglar Assessment Report EMA 2014
  3. www.fass.se


PP-BV-SE-0088 | September 2022