Humalog® 200 E/ml KwikPen® (insulin lispro)


Humalog 200 logo

Humalog är ett snabbverkande måltidsinsulin som injiceras i samband med måltid. Humalog 200 E/ml KwikPen är bioekvivalent med Humalog 100 E/ml KwikPen men innehåller dubbelt så många enheter/ml.1

Indikation:1 För behandling av vuxna med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.

Humalog® 200 E/ml KwikPen® ger i jämförelse med Humalog® 100 E/ml KwikPen®:

  • Samma effekt1
  • Halva volymen1,2
  • Färre antal pennor att förvara och förbruka1,2
Humalog Pen

Ladda ned patientmaterial för Humalog 200 E/ml KwikPen


Här kan du ladda ned hela patientbroschyren som en pdf eller ett kortare informationsblad om Humalog 200 E/ml KwikPen till dina patienter

Patientbroschyr

Humalog 200 Patientbroschyr

En guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Humalog 200 E/ml KwikPen.

Ladda ned

Informationsblad

Humalog 200 informationsblad

Information för dina patienter om Humalog 200 E/ml KwikPen, sammanställd på en sida.

Ladda ned
Effektkurvan för Humalog 200 E/ml KwikPen

Anpassad efter Humalog 200 E/ml produktresumé.

Effektprofil


Humalog (insulin lispro) är ett snabbverkande måltidsinsulin med en snabbt insättande effekt (ca 15 min) och en kort verkningstid på mellan 2–5 timmar. Den snabbt insättande effekten gör att en Humalog-injektion (eller vid administrering via kontinuerlig subkutan infusion, en Humalog-bolus) kan ges i mycket nära anslutning till en måltid. Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.1

Humalog 200 E/ml KwikPen är bioekvivalent med Humalog 100 E/ml KwikPen, vilket innebär att du får samma effekt men injicerar hälften så stor volym.1

Dosering och administrering


Humalog 200 E/ml KwikPen är ett snabbverkande insulin som injiceras strax före måltid, eller vid behov strax efter måltid.1

Humalog 200 E/ml KwikPen är bioekvivalent med Humalog 100 E/ml KwikPen men innehåller dubbelt så många enheter/ml.

Möjlig tidpunkt för administrering av Humalog 200 E/ml KwikPen
  • Med Humalog 200 E/ml KwikPen kan dina patienter administrera samma dos till halva volymen jämfört med Humalog 100 E/ml.
  • Humalog 200 E/ml KwikPen doserar 1-60 enheter i steg om 1 enhet. Ingen omräkning av dosen behövs vid byte från ett måltidsinsulin med koncentrationen 100 E/ml.1

Humalog 200 E/ml KwikPen demonstrationsvideo


Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion är ENDAST tillgänglig i förfylld penna (Humalog 200 enheter/ml KwikPen). Överför inte insulin från pennan till en spruta eller en insulinpump. Det kan orsaka allvarlig överdos.1

Särskilda patientpopulationer1


Nedsatt njurfunktion: Minskat insulinbehov kan föreligga vid nedsatt njurfunktion.
Nedsatt leverfunktion: Vid försämrad leverfunktion kan minskat insulinbehov föreligga beroende på nedsatt förmåga till glukoneogenes och minskad nedbrytning av insulin. Hos patienter med kronisk leverskada kan emellertid en ökning av insulinresistensen medföra ett ökat insulinbehov.

Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion är ENDAST tillgänglig i förfylld penna (Humalog 200 enheter/ml KwikPen). Överför inte insulin från pennan till en spruta eller en insulinpump. Det kan orsaka allvarlig överdos.1


Humalog® 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro)
Förfylld injektionspenna (KwikPen)
ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, snabbverkande.
Indikationer: För behandling av vuxna med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Hypoglykemi.
Dosering: Humalog 200 enheter/ml ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet i varje injektion. Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster.
Varningar och försiktighet: Överdos kan orsaka allvarlig hypoglykemi. Insulin lispro lösning för injektion som innehåller 200 enheter/ml får inte överföras från KwikPen till någon annat doseringshjälpmedel för insulin, inklusive insulininfusionspumpar.
Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.
För att undvika medicineringsfel ska patienter instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika av misstag blanda ihop andra insulinläkemedel.
Patienterna måste visuellt verifiera de inställda enheterna på dosräknaren i pennan. Därför måste patienter som injicerar själv kunna läsa av dosen på pennan. Patienter som är blinda eller synskadade måste ha hjälp av en annan person som har god syn och har fått träning i att använda pennan.
Fertilitet, graviditet och amning: Insulin lispro kan användas vid graviditet och amning. Det är viktigt med en god glykemisk kontroll vid graviditet och insulinbehovet kan variera under graviditetens olika faser och vid amning. Patienter ska kontakta sin vårdenhet om de är eller planerar att bli gravida.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-09-03
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx F
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se


Referenser:

  1. Produktresumé Humalog 200 E/ml KwikPen
  2. Produktresumé Humalog 100 E/ml.


PP-HI-SE-0208 | September 2022