Baqsimi®(glukagon), näspulver 3 mg


Baqsimi logo

Indikation1

Baqsimi är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder med diabetes mellitus.

BAQSIMI, enkel och självklar i en akut situation1


Svår hypoglykemi är en akut situation där den drabbade behöver omedelbar hjälp. Baqsimi är desginad för att vara enkel och självklar i en stressad situation.

 • Färdig att användas och ges direkt i näsan med en endosbehållare.
 • Nasalt näspulver (3mg) - passiv absorption via nässlemhinnan. Behöver inte inhaleras.
 • Likvärdig effekt som glukagon injektion. Upptaget påverkas inte av nästäppa eller avsvällande nässpray.
 • Förvaras i rumstemperatur (max 30°C) i den plastförseglade innerförpackningen.
Baqsimi device

Ladda ned och beställ material för Baqsimi


Patientbroschyr

PDF Baqsimi patient broschure

En guide med användbar information för dina patienter som fått Baqsimi förskrivet

ladda ned

Övningsenhet för vårdgivare

PDF Baqsimi demo device

Beställ en baqsimi övningsenhet

ladda ned

Baqsimi ger likvärdig effekt som glukagon via injektion1


Hos vuxna med typ 1-diabetes

Baqsimi graph, adults type 1-diabetes

The primary efficacy outcome measure was the proportion of patients achieving treatment success, which was defined as either an increase in blood glucose to ≥ 3.9 mmol/l or an increase of ≥ 1.1 mmol/l from glucose nadir within 30 minutes after receiving study glucagon, without receiving additional actions to increase the blood glucose level.

Data från Baqsimi (glukagon) produktresumé.

Hos barn med typ 1-diabetes

Baqsimi graph, children type 1-diabetes

Efficacy was assessed based on percentage of patients with a glucose increase of ≥ 1.1 mmol/l from glucose nadir within 30 minutes following glucagon administration.

Data från Baqsimi (glukagon) produktresumé.

Baqsimi ger stigande glukosnivåer redan efter 5 minuter1,2


Genomsnittlig glukoscontration över tid hos vuxna med typ 1-diabetes

Baqsimi graph, average glucose concentration over time, adults with type 1 diabetes

Genomsnittlig tid till uppnått behandlingsmål:

 • Yngre barn (4 till <8 år) 10,8 min med BAQSIMI vs 10 min med glukagon via injection1
 • Barn (8 till <12 år) 11,3 min med BAQSIMI och 12,5 min med glukagon via injection1
 • Ungdomar (12 till <18 år) 14,2 min med BAQSIMI och 12,5 min med glukagon via injektion1

Hypoglykemi inducerades med intravenöst insulin.

 1. Data från Baqsimi (glukagon) produktresumé.
 2. Rickels MR et al. Diabetes Care 2016;39(2):264-27

Baqsimi ger stigande glukosnivåer redan efter 5 minuter även hos barn1


Genomsnittlig glukoscontration över tid hos barn med typ 1-diabetes (4-17 år)

Baqsimi graph, average glucose contraction over time, children with type 1 diabetes (4-17 years)

Genomsnittlig tid till uppnått behandlingsmål:

 • Yngre barn (4 till <8 år) 10,8 min med BAQSIMI vs 10 min med glukagon via injection1
 • Barn (8 till <12 år) 11,3 min med BAQSIMI och 12,5 min med glukagon via injection1
 • Ungdomar (12 till <18 år) 14,2 min med BAQSIMI och 12,5 min med glukagon via injektion1

Studiestart efter fasta då glukosvärdet var <4,4 mmol/l (ingen inducerad hypoglykemi).

Data från Baqsimi (glukagon) produktresumé.

Dosering och administrering


Baqsimi demonstrationsvideo

Den rekommenderade dosen är 3 mg glukagon i ena näsborren. Endast nasal användning. Glukagon absorberas passivt genom nässlemhinnan. Patienten behöver inte andas in eller andas djupt efter doseringen.

Biverkningar1


Organsystem
Mycket vanliga
Vanliga
Mindre vanliga
Organsystem: Centrala och perifera nervsystermet Mycket vanliga: Huvudvärk Vanliga: Dysgeusi Mindre vanliga:
Organsystem: Ögon Mycket vanliga: Ökat tårflöde Vanliga: Okulär hyperemi Ögonklåda Mindre vanliga:
Organsystem: Andningsvägar, bröstkorgoch mediastinum Mycket vanliga: Irritation i övre luftvägarnaa Vanliga: Mindre vanliga:
Organsystem: Magtarmkanalen Mycket vanliga: Kräkningar Illamående Vanliga: Mindre vanliga:
Organsystem: Hud och subkutan vävnad Mycket vanliga: Vanliga: Klåda Mindre vanliga:
Organsystem: Undersökningar Mycket vanliga: Vanliga: Förhöjt systoliskt blodtryckb
Förhöjt diastoliskt blodtryckb
Mindre vanliga: Ökad pulsb
 1. Irritation i övre luftvägarna: rinorré, obehag i näsan, nästäppa, klåda i näsan, nysningar, irritation i svalget, hosta, epistaxis och parosm.
 2. Ökning av puls och blodtryck: Bedömt genom mätning av vitala tecken. Frekvensen baseras på jämförelse av värdena före och efter behandling

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000)

Pediatrisk population

Baserat på data från kliniska prövningar förväntas biverkningarnas frekvens, typ och allvarlighetsgrad hos barn vara desamma som hos vuxna

Särskilda patientpopulationer1


Äldre patienter (≥65 år)

 • Ingen dosjustering krävs baserat på ålder. Säkerhets- och effektdata är mycket begränsade för patienter i åldern 65 år och saknas helt för patienter 75 år och äldre.

Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

 • Ingen dosjustering behövs baserat på njur- eller leverfunktion.

Pediatrisk population 0 till <4 år

 • Säkerhet och effekt för Baqsimi för spädbarn och barn i åldern 0 till <4 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Baqsimi® finns att förskriva men ingår inte i läkemedelsförmånen.

Baqsimi (glukagon), ATC-kod: H04AA01,

Pankreashormoner, glukogenolytiskt hormon näspulver i endosbehållare, 3 mg

Indikationer: Baqsimi är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder med diabetes mellitus.

Kontraindikationer: Feokromocytom.

Varningar och försiktighet: Hos personer med feokromocytom kan glukagon stimulera till frisättning av katekolaminer från tumören. Om patientens blodtryck ökar dramatiskt, kan icke-selektiv a-adrenerg blockad ge en effektiv blodtryckssänkning. Hos patienter med insulinom kan administrering av glukagon initialt leda till en blodsockerhöjning. Dock kan administrering av glukagon direkt eller indirekt (genom en initial ökning av blodsockret) stimulera till ökad insulinfrisättning från ett insulinom och orsaka hypoglykemi. En patient som får symtom på hypoglykemi efter en dos glukagon ska ges glukos peroralt eller intravenöst. Allergiska reaktioner har rapporterats med injicerbart glukagon och omfattar generaliserat hudutslag, i vissa fall anafylaktisk chock med andningssvårigheter, samt hypotoni. Om patienten har svårigheter att andas, kontakta sjukvård omgående. Glukagon är endast effektivt för behandling av hypoglykemi om patienten har tillräckligt med glykogen i levern. Eftersom glukagon gör ringa eller ingen nytta vid

svälttillstånd, binjuresvikt, alkoholism eller kronisk hypoglykemi, ska dessa tillstånd behandlas med glukos.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-12-16

För ytterligare information och priser se www.fass.se

Rx, EF, ej inom förmånen

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

Referenser:

 1. Baqsimi (glukagon) produktresumé.
 2. Rickels MR et al. Diabetes Care 2016;39(2):264-27


PP-GN-SE-0054 | Januari 2023